مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله iehfsj-v5n1p36-en-1

لپتینحداکثر اکسیژن مصرفیمردان چاقمقاله پژوهشی6886-405849 تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین سرم، شاخصهای آنتروپومتریک وحداکثر اکسیژن مصرفی مردان چاق غیرفعالپژمان معتمدی 1، حسین نیک رو 2، کیوان حجازی 2،*اس تادیار، گ روه فیزیول Read more…

By 92, ago