تخلیه چاه – لوله بازکنی – تشخیص ترکیدگی لوله – نم ساختمان

امروزه نیاز اصلی هر زندگی شهری و مخصوصا آپارتمان نشینی رعایت بسیاری از اصول مربوط به نظافت منزل و  مخصوصا سرویس های بهداشتی رعایت این نکته می باشد باید اصولی را رعایت کرد و در صورت عدم رعایت آن با مشکلات بسیاری از جمله گرفتگی لوله و بوهای نامطبوع و ادامه مطلب…

دانلود مقاله iehfsj-v5n1p36-en-1

لپتینحداکثر اکسیژن مصرفیمردان چاقمقاله پژوهشی6886-405849 تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین سرم، شاخصهای آنتروپومتریک وحداکثر اکسیژن مصرفی مردان چاق غیرفعالپژمان معتمدی 1، حسین نیک رو 2، کیوان حجازی 2،*اس تادیار، گ روه فیزیول وژی ورزش، دانش کده تربی ت بدن ی و عل وم ورزش ی، دانش گاه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع پایان‌نامه iehfsj-v5n1p26-fa-1

حوادث با استفاده از تکنیک Heart و مدل شخصیت رفتاری DISC در صنایع خودرو سازیالهام پاکدل 1، منوچهر امیدواری 2،* سایت منبع دانش جوی کارشناس ی ارش د، گ روه مهندس ی صنای ع، دانش کده مهندس ی صنای ع و مکانی ک ،دانش گاه آزاد اس امی، واح د ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه ارشد iehfsj-v5n1p26-en-1

حوادث با استفاده از تکنیک Heart و مدل شخصیت رفتاری DISC در صنایع خودرو سازیالهام پاکدل 1، منوچهر امیدواری 2،*دانش جوی کارشناس ی ارش د، گ روه مهندس ی صنای ع، دانش کده مهندس ی صنای ع و مکانی ک ،دانش گاه آزاد اس امی، واح د قزوی ن، قزوی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ پایان‌نامه iehfsj-v5n1p18-en-1

نویس نده مس ئول: آرام تیرگ ر، دانش یار، مرک ز تحقیق ات عوام ل اجتماع ی مؤث ر ب ر س امت ،پژوهش کده س امت، دانش گاه عل وم پزش کی باب ل، باب ل، ای ران. ایمی ل: a.tirgar@mubabol.ac.irچکیدهمقدم ه: اف راد ش اغل قس مت اعظ ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه رایگان iehfsj-v4n4p41-fa-1

سایت منبع Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017 آگاهــی موقعیتــی) situation awareness( اصــولاً یــک مفهــوم مرتب ط ب ا ایمن ی اس ت و ب ا وج ود اخت لاف نظر بی ن پژوهش گران ،یکــی از محبوب تریــن مفاهیــم انســانی و ارگونومیکــی مرتبــط بــا ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق iehfsj-v4n4p41-en-1

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 آگاهــی موقعیتــی) situation awareness( اصــولاً یــک مفهــوم مرتب ط ب ا ایمن ی اس ت و ب ا وج ود اخت لاف نظر بی ن پژوهش گران ،یکــی از محبوب تریــن مفاهیــم انســانی و ارگونومیکــی مرتبــط بــا ایمنــی شــده ادامه مطلب…

توسط 92، قبل